Ekonomia

Sposoby finansowania firm

Samo założenie, a później prowadzenie na bieżąco działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców często wysokich nakładów finansowych. Część osób podejmujących jednoosobową działalność gospodarczą korzysta na początek z własnych oszczędności, aby uruchomić swoją firmę. Inni muszą wesprzeć się pożyczkami od znajomych, a także kredytami i innymi formami zewnętrznego finansowania. Sprawdźmy, jak można finansować działalność gospodarczą?

Kredyty dla firm

Niewiele banków udzieli kredytu już od pierwszego dnia prowadzenia przez daną osobę działalności gospodarczej, a to w obawie przed brakiem spłaty kredytu w przyszłości. Zdecydowana większość zaproponuje takie finansowanie firmom, które mogą pochwalić się sześciomiesięcznym lub dwunastomiesięcznym stażem na rynku.

Banki udostępniają kredyty w różnej postaci:

  • kredyty obrotowe – pozwalające głównie na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  • kredyty w rachunku bieżącym – tzw. linie kredytowe udzielane przedsiębiorcom posiadającym w danym banku konto firmowe
  • kredyty inwestycyjne – przeznaczone na inwestycje
  • kredyty płatnicze – kredyty o charakterze krótkoterminowym, zapewniającym finansowanie dla zachowania płynności
  • kredyty pomostowe – przeznaczone na realizację przedsięwzięć, którym przyznano dotację, do czasu uzyskania refundacji
  • kredyty preferencyjne – udzielany np. z dopłatą z budżetu państwa
  • kredyty technologiczne – z przeznaczeniem na rozwój technologii produkcji
  • kredyty hipoteczne – przeznaczone na przykład na nabycie zakładu produkcyjnego czy gruntu pod jego budowę

Przy zaciąganiu kredytów, przedsiębiorca musi wykazać dobrą historię kredytowania i odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Powinien mieć stałe i stabilne dochody, wystarczająco wysokie, aby móc spłacać raty kapitałowo-odsetkowe od kredytu w przyszłości.

Z punktu widzenia podatkowego samo zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie działalności gospodarczej nie powoduje konieczności zaksięgowania go, jako koszt lub przychód. Natomiast opłacanie rat kapitałowo-odsetkowych otwiera dla przedsiębiorcy możliwość zaliczenia części odsetkowej do kosztów podatkowych.

Leasing dla przedsiębiorcy

Alternatywą dla kredytów firmowych jest leasing operacyjny lub finansowy. W zależności od wybranej formy leasingowej albo całe raty, albo ich część odsetkowa zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów i tym samym zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Leasing polega na zawarciu umowy pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym), w ramach której, leasingodawca zobowiązuje się nabyć, a następnie oddać do używania korzystającemu przedmiot leasingu. Leasingobiorca zobowiązuje się zaś w zamian płacić mu raty leasingowe. Przy umowie leasingu często niezbędne jest uiszczenie tzw. czynszu inicjalnego, jako pewną część wartości leasingowanego przedmiotu. Po zakończeniu umowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu lub oddać go leasingodawcy.

Dotacje i dofinansowania

Przedsiębiorcy mogą sfinansować swoją działalność, np. rozwojową i inwestycyjną, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej z licznych dotacji z Unii Europejskiej, czy z budżetu państwa. Dotacje rozdysponowują różne instytucje i urzędy.

Dodaj komentarz